دوره ها

سطح اول آی مت -1A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم آی مت -1B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم آیمت -2A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم آیمت -2B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S1 ویژه پک آبی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم آیمت -3A ویژه ورودی از سطح S1 پک آبی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم آیمت -3A ویژه ورودی از سطح 2B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح ششم آیمت-3B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هفتم آیمت -4A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هشتم آیمت -4B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S1 پک سبز ویژه ورودی جدید

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S2 ویژه ورودی از S1 پک سبز

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S2 ویژه پک سبز ورودی جدید

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم آیمت-5A ویژه ورودی از S2 پک سبز

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم آیمت-5A ویژه ورودی از سطح 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دهم آیمت -5B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح یازدهم آیمت-6A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوازدهم آیمت-6B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS3 وِیژه ورودی های پایه اول دبستان

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول سی مت - C4A ویژه ورودی از CS3

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول سی مت - C4A وِیژه ورودی های جدید

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم سی مت - C4B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم سی مت - C4C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم سی مت - C4D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS4 ویژه ورودی های جدید پایه دوم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم سی مت - C5A ویژه فارغالتحصیلان C4

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم سی مت - C5A ورودی از CS4

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح ششم سی مت - C5B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هفتم سی مت - C5C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هشتم سی مت - C5D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS5 ویژه ورودی های جدید پایه سوم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم سی مت - C6A ورودی از C5-4D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم سی مت - C6A ورودی از CS5

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دهم سی مت - C6B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح یازدهم سی مت - C6C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوازدهم سی مت - C6D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS6 ویژه ورودی های جدید پایه چهارم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سیزدهم سی مت - C7A ویژه ورودی از CS6

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سیزدهم سی مت - C7A ویژه ورودی از C6D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهاردهم سی مت - C7B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پانزدهم سی مت - C7C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح شانزدهم سی مت - C7D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS7 ویژه ورودی های جدید پایه پنجم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول دوره پنجم سی مت - C8A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم دوره پنجم سی مت - C8B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم دوره پنجم سی مت - C8C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم دوره پنجم سی مت - C8D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS8 ویژه ورودی های جدید پایه ششم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول دوره ششم سی مت - C9A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم دوره ششم سی مت - C9B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم دوره ششم سی مت - C9C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم دوره ششم سی مت - C9D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فاندیشن

مدت: 1,260 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

بیسیک

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1 ورودی جدید

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 2

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 1

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 2

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 1

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 2

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 3

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ادونس

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K6

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K7

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K8

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K9

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

K10

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

101

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

102

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

103

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

104

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

105

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

106

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

201

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

202

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

203

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

204

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

205

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

206

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

301

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

302

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

303

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

304

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

305

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

306

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

401

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

402

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

403

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

404

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

405

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

406

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

501

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

502

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

503

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

504

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

505

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

506

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

601

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

602

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

603

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

604

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

605

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

606

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

CPE 6

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen Starter

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 6

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 7

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 8

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 9

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 10

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 11

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 12

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 13

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 14

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TEEN 15

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

E 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

E 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

E 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

E 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

E 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

S 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

S 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

S 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

S 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

S 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

G 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

G 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

G 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

G 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

G 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

U 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

U 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

U 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

U 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

U 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

M 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

M 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

M 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

M 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

M 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

H 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

H 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

H 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

H 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

H 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

I 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

I 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

I 3

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

I 4

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

I 5

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

موسسه عصر طنین راه اندیشه (عطرا)