دوره ها

سطح اول آی مت -1A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم آی مت -1B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم آیمت -2A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم آیمت -2B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S1 ویژه پک آبی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم آیمت -3A ویژه ورودی از سطح S1 پک آبی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم آیمت -3A ویژه ورودی از سطح 2B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح ششم آیمت-3B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هفتم آیمت -4A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هشتم آیمت -4B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S1 پک سبز ویژه ورودی جدید

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S2 ویژه پک سبز ورودی جدید

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح S2 ویژه ورودی از S1 پک سبز

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم آیمت-5A ویژه ورودی از S2 پک سبز

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم آیمت-5A ویژه ورودی از سطح 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دهم آیمت -5B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح یازدهم آیمت-6A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوازدهم آیمت-6B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS3 وِیژه ورودی های پایه اول دبستان

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول سی مت - C4A وِیژه ورودی های جدید

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول سی مت - C4A ویژه ورودی از CS3

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم سی مت - C4B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم سی مت - C4C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم سی مت - C4D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS4 ویژه ورودی های جدید پایه دوم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم سی مت - C5A ویژه فارغالتحصیلان C4

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پنجم سی مت - C5A ورودی از CS4

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح ششم سی مت - C5B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هفتم سی مت - C5C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح هشتم سی مت - C5D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS5 ویژه ورودی های جدید پایه سوم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم سی مت - C6A ورودی از C5-4D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح نهم سی مت - C6A ورودی از CS5

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دهم سی مت - C6B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح یازدهم سی مت - C6C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوازدهم سی مت - C6D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS6 ویژه ورودی های جدید پایه چهارم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سیزدهم سی مت - C7A ویژه ورودی از CS6

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سیزدهم سی مت - C7A ویژه ورودی از C6D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهاردهم سی مت - C7B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح پانزدهم سی مت - C7C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح شانزدهم سی مت - C7D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS7 ویژه ورودی های جدید پایه پنجم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول دوره پنجم سی مت - C8A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم دوره پنجم سی مت - C8B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم دوره پنجم سی مت - C8C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم دوره پنجم سی مت - C8D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدمانی CS8 ویژه ورودی های جدید پایه ششم ابتدایی

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح اول دوره ششم سی مت - C9A

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح دوم دوره ششم سی مت - C9B

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح سوم دوره ششم سی مت - C9C

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

سطح چهارم دوره ششم سی مت - C9D

مدت: 1,200 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

فاندیشن

مدت: 1,260 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

بیسیک

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1 ورودی جدید

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 1

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

کی جی 2

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 1

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

المنتری 2

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 1

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

اینترمیدیت 2

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

هایر 3

مدت: 1,680 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ادونس

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 1

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرند 2

مدت: 1,440 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

موسسه عصر طنین راه اندیشه (عطرا)